ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย

ระยะเวลารวมประมาณ 3 เดือน

โดยที่เอกสารประกอบการพิจารณาต้องครบถ้วนสมบูรณ์
และคณะอนุกรรมการฯ /คณะกรรมการฯ เห็นชอบ