แบบคำขอขึ้นทะเบียน

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 และ สวทช. กำหนดนโยบายการทำงานแบบ Work Form Home

ดังนั้น ผู้ประสงค์จะยื่นคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ขอให้นำส่งแบบคำขอ และเอกสารประกอบให้ครบถ้วน รูปแบบไฟล์ .PDF ผ่านช่องทางอีเมล  ifs-ins@nstda.or.th  (โปรดระบุข้อมูล ชื่อผู้นำส่ง ชื่อบริษัท/หน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์/มือถือ) 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย [pdf | word]
 2. แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผลงานที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย [ pdf | word ]

วิธีการนำส่งเอกสาร (แบบคำขอฯ และเอกสารแนบประกอบ) 
สามารถนำส่งได้ 1 วิธี ดังนี้

 1. ทางอีเมล  ifs-ins@nstda.or.th  เท่านั้น รูปแบบไฟล์ .PDF (โปรดระบุข้อมูล ชื่อผู้นำส่ง ชื่อบริษัท/หน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์/มือถือ) 
 2. นำส่งด้วยตนเอง ที่สวทช. รังสิต อาคารสำนักงานกลาง
 3. นำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่

  งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
  ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม
  ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120