แบบคำขอขึ้นทะเบียน

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 และ สวทช. กำหนดนโยบายการทำงานแบบ Work Form Home

ดังนั้น ผู้ประสงค์จะยื่นคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
ขอให้นำส่ง (1) แบบคำขอ (2) เอกสารประกอบ ให้ครบถ้วน รูปแบบไฟล์ .PDF
และ (3) ใบนำส่งและตรวจสอบรายการเอกสาร ของเอกสารแนบ รูปแบบไฟล์ excel
ผ่านช่องทางอีเมล  
ifs-ins@nstda.or.th  
(โปรดระบุข้อมูล ชื่อผู้นำส่ง ชื่อบริษัท/หน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์/มือถือ) 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

  1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย [pdf | word]
  2. แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผลงานที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย [ pdf | word ]
  3. ใบนำส่งและตรวจสอบรายการเอกสาร ผลงานที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย (แนบประกอบ แบบคำขอฯ) [ excel ]

วิธีการนำส่งเอกสาร (ใบนำส่งฯ และ แบบคำขอฯ และ/หรือ เอกสารแนบประกอบ
สามารถนำส่งได้ ทางอีเมล  ifs-ins@nstda.or.th  รูปแบบไฟล์ .PDF ขนาดอีเมลละ ไม่เกิน 30 MB (โปรดระบุข้อมูล ชื่อผู้นำส่ง ชื่อบริษัท/หน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์/มือถือ)

งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120