แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย [pdf] | [word]
 

2. แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผลงานที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย [pdf] | [word]
 

3. วิธีการนำส่งเอกสาร (แบบคำขอฯ และเอกสารแนบประกอบ) สามารถนำส่งด้วยตนเอง หรือนำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่ :-
    
     งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
     ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี
     ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
     111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
     อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 

4.  ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีนวัตกรรมไทย :-
    
     งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
     ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี
     1. คุณอภิรักษ์ วิเศษศรีพงษ์ โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 71390
     2. คุณวฑัญญู ตันธีระพงศ์ โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 71391
     3. คุณสุดารัตน์ พุกบุญมี โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 71393
     4. คุณอนิสา เพชรมาก โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 71392
     Email : ins@nstda.or.th