หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

 1. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียน
  ต้องเป็นผลมาจากการวิจัยหรือการพัฒนา อย่างมีนัยสำคัญโดยสถาบันวิจัยไทย สถาบันการศึกษาของไทย หรือภาคเอกชนไทย
 2. เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน
  ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 51 หรือองค์กรภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการผลิตและจำหน่าย
 3. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียน
  ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานบังคับของ ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งผ่านการตรวจสอบจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ
 4. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียน
  ต้องผ่านการทดสอบคุณภาพตามที่ระบุใน เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบที่เชื่อถือได้

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย แยกตามประเภท

หมายเหตุ

 • เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย คือ ผู้มีสิทธิใช้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีสิทธิในการใช้ผลการวิจัยพัฒนาเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์