อัตราค่าธรรมเนียม (ต่อแบบคำขอ)

 

รายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียม เป็นดังนี้

   1.อัตราค่าธรรมเนียมตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศ ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

           (1) กรณีผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นยื่นอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย อัตราค่าธรรมเนียม 20,000 บาท  

           (2) กรณีผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นยื่นขอแก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย             ภายหลังคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย มีมติอนุมัติ
           ให้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว

                    (ก) การตรวจสอบกระทบสาระสำคัญข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 1 (1) – (4) ของประกาศคณะกรรมการ
                    ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เรื่อง การตรวจสอบ                         
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม
                    พ.ศ. 2564 อัตราค่าธรรมเนียม 7,500 บาท

                    (ข) การตรวจสอบไม่กระทบสาระสำคัญตามข้อ 1 (1) – (4) ของประกาศคณะกรรมการตรวจสอบ
                    คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติผล
                    งานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
                      อัตราค่าธรรมเนียม 3,500 บาท

   2.อัตราค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

           (1) กรณีผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นยื่นขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย อัตราค่าธรรมเนียม 30,000 บาท

           (2) กรณีผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นยื่นขอแก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
           ภายหลังคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย มีมติอนุมัติ
           ให้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว

                                     (ก) การตรวจสอบกระทบสาระสำคัญข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 1 (1) – (4) ของประกาศคณะกรรมการ
                   ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เรื่อง การตรวจสอบ
                   คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม
                   พ.ศ. 2564  อัตราค่าธรรมเนียม 15,000 บาท

                                     (ข) การตรวจสอบไม่กระทบสาระสำคัญตามข้อ 1 (1) – (4) ของประกาศคณะกรรมการตรวจสอบ
                   คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติผล
                   งานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
                     อัตราค่าธรรมเนียม 7,000 บาท