ติดต่อสอบถาม

บัญชีนวัตกรรมไทย : ติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1. คุณอภิรักษ์ วิเศษศรีพงษ์ รักษาการ ผู้จัดการ 0-2564-7000 ต่อ 71390
2. คุณวฑัญญู ตันธีระพงศ์ นักวิเคราะห์ 0-2564-7000 ต่อ 71391
3. คุณสุดารัตน์ พุกบุญมี นักวิเคราะห์อาวุโส 0-2564-7000 ต่อ 71393
4. คุณหนึ่งฤทัย ใจตรง นักวิเคราะห์ 0-2564-7000 ต่อ 71394
5. คุณพรพจน์ วงศ์พัฒนางกูร นักวิเคราะห์ 0-2564-7000 ต่อ 71395
6. คุณอนิสา เพชรมาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0-2564-7000 ต่อ 71392

งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 71390-71394
โทรสาร : 0-2564-7081
Email : ins@nstda.or.th