ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีนวัตกรรมไทย

 


โทรศัพท์ :  ติดต่องานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

                   0-2564-8000 หรือ 0-2564-7000 ต่อ 71392, 71390, 71386 


โทรศัพท์ : ติดต่อนักวิเคราะห์ผู้รับผิดชอบผลงานนวัตกรรม

             นาย ชนรรถ พุทธานนท์                    โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 71387


             นางสาว เสาวภา จันทร์เทศ              โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 71388


             นางสาว สุดารัตน์ พุกบุญมี             โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 71393


             นางสาว หนึ่งฤทัย ใจตรง                 โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 71394


             นาย พรพจน์ วงศ์พัฒนางกูร          โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 71395


             นางสาว ณิชกุล โพธิ์ศิริกุล               โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 71396


   

           โทรสาร : 0-2564-7081                     อีเมล : ifs-ins@nstda.or.th


ที่อยู่ และ แผนที่

งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ (INS)
ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม (IFS)

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม