ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีนวัตกรรมไทย

โทรศัพท์ : 0-2564-8000 หรือ
โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 71391-95 , 71388 และ 71390

โทรสาร : 0-2564-7081
อีเมล : ifs-ins@nstda.or.th

โปรดติดต่อทางโทรศัพท์ และยื่นเอกสารทางอีเมลเท่านั้น

ที่อยู่ และ แผนที่

งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ (INS)
ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม (IFS)
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120