สิทธิประโยชน์

  1. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผ่านหลักเกณฑ์ข้อ 1 –4 จะได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย เป็นเวลาสูงสุด 8 ปี* ซึ่ง
    หากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนเคยมีการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ ครั้งแรกเกิน 5 ปี ให้ขึ้นทะเบียนฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี
    หากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนเคยมีการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ ครั้งแรกไม่เกิน 5 ปี ให้ขึ้นทะเบียนฯ เป็นระยะเวลารวมระยะเวลาดังกล่าวไม่เกิน 8 ปี และ
    หากเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยังไม่เคยมีการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่ายงานภาครัฐจะได้รับการขึ้นทะเบียนฯ เป็นเวลา 8 ปี
  2. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีวิธีการทํานองเดียวกันตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานนั้นๆ ถือปฏิบัติ

หมายเหตุ*
1.  กรณีบริษัทได้ขึ้นทะเบียนฯ ผลงานไปแล้ว และประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนฯ เพิ่มเติม
โดยหากผลิตภัณฑ์เป็นผลมากจากการวิจัยพัฒนาโดยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้วิจัยพัฒนาเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ จะได้รับการชึ้นทะเบียนฯ โดยมีระยะเวลาขึ้นทะเบียนฯ ได้เท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผลงานที่ขึ้นทะเบียนฯ แล้ว

2.  หากพบภายหลังว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีปัญหาการใช้งานที่ไม่สามารถยอมรับได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น จะถูกถอดถอนจากบัญชีนวัตกรรมไทย และผู้ขายต้อง รับผิดชอบต่อความเสียหาย โดยผู้ซื้อจะได้รับการปกป้อง จากข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา