แบบคำขอขึ้นทะเบียน

แบบคำขอ/การส่งเอกสาร (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565)

        1.แบบคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยpdf | word ]

 

        2.แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผลงานที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย [ pdf | word ]

 

        3.ใบนำส่งและตรวจสอบรายการเอกสารผลงาน [excel]
         (เพื่อใช้ในการประเมินและตรวจสอบความครบถ้วนสอดคล้องหลักเกณฑ์ของแบบคำขอแต่ละประเภท)

 

 

การเตรียมแบบคำขอและข้อมูลประกอบ


ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการกรอกเอกสาร

 

      1. ตรวจสอบเอกสารตาม หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย (รายละเอียดคลิก)


      2. ค้นหาข้อมูลรหัสสินค้า หรือบริการ (รหัสUNSPSC) (รายละเอียดคลิก)

 

ช่องทางและวิธีการนำส่งเอกสาร

     1.  จัดเตรียมและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ได้แก่ ใบนำส่งฯ แบบคำขอฯ และเอกสารแนบประกอบการพิจารณา

     2.  นำส่งเอกสารทางอีเมล ifs-ins@nstda.or.th รูปแบบไฟล์เอกสาร ขนาดอีเมลไม่เกิน 30 MB ต่ออีเมล 
       
         (คำแนะนำ : ควรใช้ระบบฝากไฟล์ และระบุแจ้งลิ้งค์ดาวน์โหลด)

     3.  ระบุข้อมูลผู้นำส่งในอีเมล ได้แก่ ชื่อและนามสกุล ชื่อบริษัท/หน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์/มือถือ

         (คำแนะนำ : ควรเป็นบุคคลเดียวกันกับหัวข้อ “ผู้ช่วยติดต่อ/ประสานงาน” ของแบบคำขอ)