หน้าหลัก

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

 • เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ http://www.gprocurement.go.th/
 • เว็บไซต์ระบบการลงทะเบียน (ผู้ค้ากับภาครัฐ)  https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/control.egp  
 • กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563 (Link)
 • แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย (13/03/2562) (Link)
 • ข้อหารือการจัดซื้อจัดจ้างตามบัญชีนวัตกรรมไทย (12/11/2563) (Link)
 • ข้อหารือการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างในบัญชีนวัตกรรมไทย (08/06/2561) (Link)

ชุดข้อมูล

 • บัญชีนวัตกรรมไทย (ธันวาคม 2564) (excel)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 และ สวทช. กำหนดนโยบายการทำงานแบบ Work Form Home  

ดังนั้น ผู้ประสงค์จะยื่นคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ขอให้นำส่งแบบคำขอ และเอกสารประกอบให้ครบถ้วน รูปแบบไฟล์ .PDF ผ่านช่องทางอีเมล  ifs-ins@nstda.or.th  (โปรดระบุข้อมูล ชื่อผู้นำส่ง ชื่อบริษัท/หน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์/มือถือ)  

กรณีผู้ที่มีความประสงค์จะติดต่อสอบถามข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางอีเมลข้างต้น หรือทางโทรศัพท์ในวันและเวลาราชการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-8000 และ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

 • สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการไทย
  ในการนำผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไทย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
 • ส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของไทย
  ให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์ อย่างมีมาตรฐาน ในระดับที่เชื่อถือได้ ตลอดจนทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ
 • เพื่อใช้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นเครื่องมือทางนโยบายในการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของประเทศ

เอกสารนำเสนอ บัญชีนวัตกรรมไทย