หน้าหลัก

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขอความร่วมมือผู้ประสงค์จะยื่นคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย งดการส่งเอกสาร ณ สำนักงาน และขอให้สำเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และส่งทาง อีเมล 
ifs-ins@nstda.or.th เท่านั้น โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ได้

วัตถุประสงค์ของมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย

  • สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการไทย ในการนำผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไทย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
  • ส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของไทย ให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์ อย่างมีมาตรฐาน ในระดับที่เชื่อถือได้ ตลอดจนทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ
  • เพื่อใช้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นเครื่องมือทางนโยบายในการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของประเทศ

เอกสารนำเสนอ บัญชีนวัตกรรมไทย