หน้าหลัก

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 และ สวทช. กำหนดนโยบายการทำงานแบบ Work Form Home  

ดังนั้น ผู้ประสงค์จะยื่นคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ขอให้นำส่งแบบคำขอ และเอกสารประกอบให้ครบถ้วน รูปแบบไฟล์ .PDF ผ่านช่องทางอีเมล  ifs-ins@nstda.or.th  (โปรดระบุข้อมูล ชื่อผู้นำส่ง ชื่อบริษัท/หน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์/มือถือ)  

กรณีผู้ที่มีความประสงค์จะติดต่อสอบถามข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางอีเมลข้างต้น หรือทางโทรศัพท์ในวันและเวลาราชการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-8000 และ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

วัตถุประสงค์ของมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย

  • สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการไทย
    ในการนำผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไทย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
  • ส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของไทย
    ให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์ อย่างมีมาตรฐาน ในระดับที่เชื่อถือได้ ตลอดจนทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ
  • เพื่อใช้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นเครื่องมือทางนโยบายในการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของประเทศ

ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารนำเสนอ บัญชีนวัตกรรมไทย